REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

CATERINGU FRESHLAB

§ 1

DEFINICJE REGULAMINU

1. Catering Freshlab - Freshlab Joanna Stankiewicz, Krzywoustego 69, 70-251 Szczecin, NIP: 5971726699 - Organizator promocji “Program Lojalnościowy”, zwanego dalej również Cateringiem;

2. Platforma Dietly.pl - zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna

internetowa działająca pod adresem: “https://dietly.pl”, dająca możliwość

wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym

Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę

zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej

Platformie.

3. Program lojalnościowy - dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów

Cateringu Freshlab , mająca na celu złożenie Zamówienia z

wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych

na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.

4. Klient - Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu Freshlab za pomocą Platformy Dietly.pl

5. Zamówienie - oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu

narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku

wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i

prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi

usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem Freshlab;

6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po

dokonaniu skutecznej rejestracji i zalogowaniu się przez niego na stronie

internetowej www.dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła,

za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering

Freshlab, w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty

oferowane przez Catering Freshlab, zarządzać zamówieniem czy

danymi adresowymi;

7. Kod polecający - jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla

nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Catering.

Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.

8. Punkty lojalnościowe - są to punkty przyznawane w ramach Programu

Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług,

takich jak: zniżka za zakup diety.

9. Skarbonka - wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są

punkty lojalnościowe .

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą ,,PROGRAM LOJALNOŚCIOWY jest Catering Freshlab.

2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób

fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu Freshlab za pośrednictwem Platformy Dietly.pl.

3. Celem Programu jest promowanie Cateringu Freshlab.

4. Catering Freshlab nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także

w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Freshlab zawartej w

Programie, Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. W razie wątpliwości

uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i

zasady opisane w niniejszym Regulaminie.

6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest

równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w Programie.

7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania

przyczyny i ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając Organizatorowi

oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie

wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres

kontakt@freshlab.pl. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane

przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą

dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora umowa uczestnictwa w

Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty

lojalnościowe zostaną bezpowrotnie skasowane.

8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 Organizator może wypowiedzieć

Uczestnikowi umowę z ważnych powodów z 14-dniowym terminem

wypowiedzenia. Za ważne powody uznaje się naruszenie postanowień

niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Freshlab i Platformy

Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i

jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie

powszechnie obowiązujących przepisów. Z chwilą rozwiązania umowy -

zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.

9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy

uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów

ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają

znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionejtransakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji

finansowej lub na żądanie organów ścigania.

10. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom trzecim.

11. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w Cateringu

Freshlab.

§ 3

TERMIN I MIEJSCE

1. Catering jest uprawniony do:

a. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,

b. całkowitego usunięcia go ze swojej oferty w terminie ustalonym

bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,

c. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.

2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na www.freshlab.pl  oraz e-mailowo: kontakt@freshlab.pl.

3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go

ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty

lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.

4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do

dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie

§ 3

ZASADY PROMOCJI

1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta

na Platformie Dietly.pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod

kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platfor

my_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do

otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po

jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub

Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne

zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe

zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.

2. Przez zweryfikowanie Konta należy rozumieć takie Konto, którego proces

rejestracji na Dietly.pl przebiegł pomyślnie i został przez Platformę

zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na

Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę

sprzedaży i dostawy tych Produktów.

3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód

marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na

próbę.

4. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta

wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie Dietly.pl i przekazać

wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po

złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi

w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach

wynikających z niniejszego Regulaminu.

5. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze

Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego,

Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do Skarbonki.

6. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty

Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.

7. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Freshlab

mogą być wykorzystane wyłącznie w tym Cateringu.

8. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku

dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w

Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu,

podstawowym przelicznikiem jest:

100 punktów lojalnościowych = 1 PLN.

9. Punkty

lojalnościowe i odpowiadająca im równowartość pieniężna za poszczególne działania przedstawia się następująco:

a. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w

Panelu Klienta Dietly i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz

z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu

przyznawane jest 1000 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 PLN,

b. za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta i złożenie pierwszego

Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla

Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są

równowartością 5 PLN;

c. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w

Cateringu Freshlab , przez osobę, której został polecony Catering, z wykorzystaniem specjalnego linku polecającego, osobie polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1 PLN;

d. za każde wydane pełne 50 PLN przy złożeniu Zamówienia z wykorzystaniem Panelu Klienta w Cateringu przyznawane jest 50 punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;

e. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po

przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;

f. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto

g. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny posiłku w aktywnym

Zamówieniu w Cateringu Freshlab przyznawane jest 10 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;

h. za dokonanie na Platformie Dietly.pl oceny Cateringu dietetycznego o treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością 1 PLN;

i. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000,00zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

10. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w

ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na

Platformie dietly.pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na

Platformie. Wyrażenie takich zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym

cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza

uzyskanie dodatkowych punktów za wyrażenie zgody marketingowe u

Organizatora Programu.

11. Próba jednorazowej wymiany przez Klienta zgromadzonych punktów na

Zamówienia o wartości przekraczającej ww. limit wyrażony w PLN nie zostanie

zrealizowana.

12. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania

na Koncie Klienta.

13. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami

lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba

zgromadzonych punktów - punkty lojalnościowe naliczane są od wartości

Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.

14. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane

o faktycznie zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.

15. Jeżeli Uczestnik korzystający z Programu posiada jednocześnie punkty

zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć

użycia “Punktów Dietly” do sfinalizowania Zamówienia, to przed ich

wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty

zgromadzone w Skarbonce.

16. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od

innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w

swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane

wyłącznie w Cateringu.

17. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu - zebrane punkty

lojalnościowe są kasowane.

18. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba

odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza się prawidłowo lub nie

nalicza się w ogóle - należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty

elektronicznej kontakt@freshlab.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu

Lojalnościowego “Skarbonka”.

19. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają

wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na

rzecz osób trzecich.

§ 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie

mailowej na adres poczty elektronicznej kontakt@freshlab.pl z dopiskiem

„Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbnka”. Dane osobowe przekazane w

związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub

Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering

Freshlab. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty

otrzymania reklamacji. Decyzje Cateringu -Organizatora Programu Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W zakresie nieobjętym niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują

postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na Dietly.pl,

Polityka Prywatności Cateringu

Regulamin https://www.freshlab.pl/regulamin

Polityka Prywatności https://www.freshlab.pl/polityka-prywatnosci